Logo: MV - Mecklenburg-Vorpommern, Best of Northern Germany Mecklenburg-Vorpommern Portal kraju związkowego

Best of Northern Germany

Gospodarka & Praca

Edukacja & Nauka

Przyroda & Jedzenie

Rodzina

Zdrowie & Sport

Kultura & Wypoczynek

Mecklenburg-Vorpommern w Europie

Mecklenburg-Vorpommern realizuje swoje interesy na poziomie federacji i w Europie między innymi poprzez współpracę w Radzie Związkowej (Bundesrat), przedstawicielstwo landu w Berlinie oraz Biuro Informacji kraju związkowego przy Unii Europejskiej (UE) w Brukseli. Ponadto land w ramach swoich kompetencji uczestniczy w realizacji celu, jakim jest integracja europejska oraz wspieranie współpracy transgranicznej, zwłaszcza w regionie Morza Bałtyckiego.

Mieszkańcy Mecklenburg-Vorpommern każdego dnia odczuwają wpływ integracji europejskiej, ponieważ coraz więcej decyzji dotyczących na przykład polityki gospodarczej, ochrony środowiska czy równouprawnienia jest podejmowanych na szczeblu unijnym i ma wpływ na życie obywateli w kraju oraz bezpośrednio ich dotyczy. Mówi się nawet o „europejskiej polityce wewnętrznej“.

Aby móc realizować i zabezpieczyć interesy Mecklenburg-Vorpommern, należy wcześniej informować o przedsięwzięciach UE oraz dokonać ich oceny. Dlatego kraj związkowy założył w 1991 roku Biuro Informacji w Brukseli. Jest ono częścią departamentu „Sprawy europejskie i zagraniczne“ Kancelarii Stanu w Schwerinie. Jego praca uwzględnia zadania rządu krajowego. Biuro stanowi punkt kontaktowy dla powiatów i gmin, firm, placówek oświatowych i badawczych, innych organizacji oraz obywateli Mecklenburg-Vorpommern.

Kraj związkowy Mecklenburg-Vorpommern może wpływać na decyzje podejmowane na szczeblu federalnym i unijnym między innymi poprzez współpracę w ramach demokratycznych gremiów, zwłaszcza Bundesratu. Przedstawicielstwo landu w stolicy Niemiec pełni rolę „ambasadora“ Mecklenburg-Vorpommern na poziomie federacji. Jest ono miejscem przyciągającym przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i kultury oraz zainteresowanych obywateli z kraju i zagranicy.

Mecklenburg-Vorpommern w rozmaity sposób korzysta na członkostwie Niemiec w UE.  Wsparcie dla kraju związkowego w ramach dużych unijnych programów pomocowych wyniesie od 2014 do 2020 roku 2,3 miliarda euro. Chodzi tu o Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRE), Europejski Fundusz Społeczny (ESF) oraz Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ELER). Pozwala to na realizację licznych projektów oraz istotną poprawę infrastruktury w obszarze gospodarki, spraw społecznych i kultury.

Od momentu utworzenia landu Mecklenburg-Vorpommern, tj. 1990 roku, w centrum działań międzynarodowych kraju związkowego znajduje się region Morza Bałtyckiego. Celem landu jako ogniwa łączącego wschód i zachód oraz wrót na północ jest dalszy rozwój gospodarki i kultury w regionie bałtyckim. W międzyczasie powstała sieć obejmująca wszystkie szczeble i obszary współpracy, w której skład obok rządu krajowego wchodzi wiele stowarzyszeń i instytucji. Istotnymi elementami wspomnianej sieci są regionalne partnerstwa, tworzone na bazie historycznych powiązań i bliskości geograficznej.

Mecklenburg-Vorpommern współpracuje między innymi z województwem zachodniopomorskim (Szczecin) i pomorskim (Gdańsk) w Polsce, obwodem leningradzkim Federacji Rosyjskiej, regionem Finlandii Południowo-Zachodniej, holenderskimi prowincjami Groningen, Drente i Friesland oraz prowincją Skåne w Południowej Szwecji. Ponadto podmiotem partnerskim kraju związkowego jest Hrabstwo Mecklenburg w Karolinie Północnej (USA), z którym łączą go więzy historyczne.